Opšti uslovi

Sellvio doo kao pružalac usluga, definiše uslove pod kojima se može koristiti usluga koju pruža putem Opštih uslova poslovanja (OUP).

Korišćenjem Web prodavnice, Korisnici prihvataju da su obavezni poštovati sva pravila vezana za korišćenje Web prodajnog sistema i prihvataju pravila kao obavezujuća. Ukoliko Korisnik ne prihvati ovaj Ugovor i njegove izmene, nema pravo na korišćenje Web prodajnog sistema i dužan je da ugovor raskine do dana stupanja izmena na snagu.

Ugovor između stranaka sklapa se korišćenjem usluge.

Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnik izjavljuje da uslugu koristi u okviru svoje poslovne delatnosti. Ovaj ugovor smatra se ugovorom zaključenim između preduzeća.

 

1. Definicija pojmova

Pružalac/SELLVIO: Sellvio doo.

Korisnik: Lice koje je navršilo 18 godina života i koje je sposobno za rad, ili predstavnik pravne organizacije; i u svakom slučaju, registrovano pod svojim ličnim podacima, ili podacima za kontakt, u svoje ime ili u ime predstavljene organizacije.

Web prodavnica/Web prodajni sistem: Usluga Web prodajnog sistema koju pružalac obezbeđuje, namenjena prodaji robe i usluga, uključujući administrativne panele i funkcionalnosti preuzete u različitim paketima.

Usluga: Web prodajni sistem koji pruža Sellvio.

Dostupnost: Period u kojem su dostupne funkcionalnosti narudžbe (korpa) i predstavljanja proizvoda (frontend) Web prodajnog sistema.

 

2. Predmet ugovora, narudžbina

2.1. SELLVIO pruža Web prodajni sistem registrovanim korisnicima putem različitih paketa naknada u okviru ovog ugovora.

2.2. Korisnik naručuje odabrane usluge putem menija na stranici pružaoca. SELLVIO omogućava korisniku da kupi odabrani paket i putem bankovne kartice. Korisnik plaća uslugu unapred za period važenja usluge.

2.3. Korisnik preuzima obavezu plaćanja naknade za pružanje usluge naručivanjem.

 

3. Obaveze SELLVIO-a

3.1. Web prodavnica usluga: SELLVIO pruža korisnicima sistem za web prodavnicu (Web prodavnica), na kojoj korisnici mogu predstavljati i prodavati svoje proizvode. SELLVIO obezbeđuje korisnicima pravo korišćenja Web prodavnice u skladu s opštim uslovima u ovom ugovoru.

3.2. SELLVIO garantuje da naručena web prodavnica ima funkcionalnosti koje odgovaraju karakteristikama pretplatničkog paketa (vidi: https://sellvio.com/sr/paketi).

3.3. SELLVIO postavlja ograničenje prostora za sve pretplatničke pakete, mereno u gigabajtima (dalje: GB) (vidi: https://sellvio.com/sr/paketi). Informacije o korišćenju prostora SELLVIO pruža korisnicima putem interfejsa Web prodavnice sistema.

3.4. SELLVIO korisnicima omogućava uslugu izbora teme putem administratorskog interfejsa Web prodavnice (u daljem tekstu: Izbor teme), pomoću koje korisnici mogu samostalno prilagođavati izgled Web prodavnice prema vlastitom nahođenju i odgovornosti. Korišćenjem Izbornika teme, korisnik prihvata da će buduće ažuriranje sistema, koja utiču na odabranu temu, automatski stupiti na snagu. Korisnik takođe prihvata da SELLVIO ne preuzima nikakvu odgovornost za rezultate promena ili nastale promene i greške.

3.5. Tokom registracije, korisnik je dužan dostaviti stvarne podatke. SELLVIO ima pravo delimično ili potpuno ograničiti pristup ili isključiti korišćenje sistema Web prodavnice ako sazna da korisnikovi podaci sadrže nerealne elemente.

3.6. Postoji mogućnost naručivanja integriranih usluga, a korisnik može zaključiti ugovor o korišćenju aplikacija (u daljem tekstu: Aplikacije) putem administratorskog interfejsa koji obezbeđuje SELLVIO (u daljem tekstu: Web prodavnica sistem i pripadajući administratorski interfejsi zajedno: "Sistem") sa partnerom SELLVIO-a (u daljem tekstu: Partner).

3.7. Korisnik prima k znanju da su integrirane usluge usluge koje pružaju treće strane, i da je za naručivanje tih usluga potrebno zaključiti poseban ugovor regulisan posebnim uslovima između korisnika, SELLVIO-a i treće strane.

3.8. SELLVIO obaveštava Korisnika bez odlaganja o saznanju okolnosti koje bi dugotrajno onemogućile ili značajno ometale dostupnost. Odredba sadržana u ovom pasusu ne oslobađa automatski Korisnika obaveze prijavljivanja greške.

3.9. SELLVIO ima pravo delimično ili potpuno ograničiti pružanje usluga, ili suspendovati ili prekinuti pružanje usluga Korisniku, uz istovremeno obaveštavanje Korisnika, u slučaju uočavanja nezakonite ili neprikladne upotrebe od strane Korisnika.

3.10. Ukoliko SELLVIO uoči aktivnosti koje su suprotne zakonu ili drugim pravnim propisima, ili sumnja u iste, SELLVIO je ovlašćen da, uz poštovanje pravila o zaštiti podataka i tajnosti, pristupi podacima koje upravlja Korisnik, omogući pristup nadležnim organima (ukoliko je pristup zakonit i opravdan) i koristi ih radi sprečavanja štete.

3.11. Tokom izvršavanja ugovora, SELLVIO može koristiti podizvođača. Uslovi angažovanja podizvođača su sledeći: Podizvođač je odgovoran za ispunjenje kvalitativnih i rokovskih zahteva kao da je samostalno obavio posao u potpunosti; SELLVIO se brine da podizvođač postupa u skladu s obavezom čuvanja poslovnih tajni preuzetih od strane SELLVIO-a.

3.12. Tokom izvršavanja ovog ugovora, SELLVIO nije zadužen za otkrivanje i ispravljanje netačnog unosa podataka od strane Korisnika, kao ni za otklanjanje grešaka i ispravke koje proizlaze iz toga.

3.13. Iz razloga održavanja i pružanja podrške korisnicima, zaposleni u SELLVIO-u imaju pravo da se prijave na administrativni panel Korisnikove Web prodavnice, izvrše promene u podešavanjima, izvrše testne procese i postave merne kodove na veb stranici koji olakšavaju optimizaciju i otklanjanje grešaka. U ovom slučaju, zaposleni u SELLVIO-u mogu pristupiti ličnim podacima registrovanih korisnika na stranici Web prodavnice. SELLVIO se smatra obrađivačem ličnih podataka u vezi sa ličnim podacima kupaca Web prodavnice i postupa u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka. Strane regulišu pravila obrade podataka putem ugovora o obrađivaču podataka.

3.14. SELLVIO obezbeđuje 0-24 časovnu dostupnost usluga Web prodavnice sa garantovanim godišnjim procentom dostupnosti od 99,9%. Vreme prethodno najavljenog održavanja ne ulazi u garantovano vreme dostupnosti za korisnike. SELLVIO čini sve što je u njegovoj moći da usluge Web prodavnice nesmetano funkcionišu tokom vremena održavanja.

3.15. U slučaju kašnjenja u pružanju informacija od strane Korisnika ili iz drugih razloga, zbog okolnosti izvan kontrole SELLVIO-a, SELLVIO nije u mogućnosti da ispoštuje garantovano vreme dostupnosti, a ako je moguće, SELLVIO je dužan odmah obavestiti Korisnika o tome. SELLVIO nije odgovoran za greške u ispunjenju koje proizlaze iz uzroka van njegove kontrole (na primer, neispravan rad internet veze, kvarovi u radu trećih lica), a dodatni problemi i radovi na obnovi koji proizlaze iz takvih uzroka smatraju se planiranim vremenom održavanja u skladu sa tačkom 3.14. “Dostupnosti”.

 

4.    Korisnikove obaveze, tehnički zahtevi

4.1. Korisnik je dužan unapred platiti naknadu za uslugu za tekući mesec i prihvatiti uredno ispunjenje ugovora od strane SELLVIO-a. Korisnik je obavezan pružiti SELLVIO-u saradnju potrebnu za izvršenje usluge.

4.2. Upravljanje, unos i administracija proizvoda koji pripadaju Korisnikovoj web prodavnici su uvek odgovornost Korisnika. SELLVIO ne učestvuje u procesu prodaje u registrovanoj web prodavnici Korisnika, niti ima kontakt sa kupcima; ta odgovornost isključivo leži na Korisniku u okviru ugovora. Korisnik je odgovoran za autentičnost proizvoda i usluga u web prodavnici, kao i za sve pravne aspekte kupovine. Eventualni pravni sporovi vezani za trgovinsku aktivnost rešavaju se isključivo između Korisnika i kupca, ili između Korisnika i nadležnog organa.

4.3. Korisnik je obavezan ispuniti sve zakonske obaveze u vezi sa kupovinom, vođenjem web prodavnice i obavljanjem elektronske trgovinske delatnosti (kao što su navođenje stvarnih podataka o preduzeću, objavljivanje informacija o načinima dostave i plaćanja, kao i uslovima odustajanja i garancijskim pravima itd.), i ažurirati eventualne promene u korporativnim podacima putem administrativnog interfejsa svoje web prodavnice. SELLVIO pruža alate kroz funkcionalnosti usluge kako bi olakšao ovaj proces. Ukoliko Korisnik ne ispuni obavezu informisanja, SELLVIO ima pravo suspendovati javni deo usluge koji je dostupan posetiocima dok se propusti ne isprave.

4.4. Korisnik je dužan obezbediti da tokom korišćenja usluge web prodavnice, kao i prilikom obavljanja poslovne aktivnosti, ne budu ugrožena prava i legitimni interesi trećih lica, te da se poštuju važeći zakoni, posebno odredbe o zaštiti potrošača.

4.5. U slučaju uočenog kršenja zakona, SELLVIO ima pravo ograničiti dostupnost web prodavnice (blokiranjem admin panela), suspendovati uslugu, te sarađivati sa nadležnim organima i sudom u istrazi povreda zakona.

4.6.Upravljanje pristupnim ovlašćenjima za zaposlene Korisnika vrši sam Korisnik u saradnji sa određenim administratorom. Korisnik ima mogućnost dodavanja, brisanja, izmene podataka o zaposlenima, kao i aktiviranje i deaktiviranje naloga.

4.7. Korisnik je obavezan čuvati administratorske lozinke za web prodavnicu na sigurnom mestu kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa. Korisnik snosi odgovornost za svaku štetu nastalu u vezi sa ovim.

4.8. Korisnik ne sme preneti usluge koje pruža SELLVIO na treću osobu bez izričitog pismenog odobrenja SELLVIO-a; to je ništavno.

4.9. SELLVIO redovno pravi sigurnosne kopije podataka web prodavnice i proverava njihovu celovitost.

4.10. Za uredno ispunjenje ugovora definisanog u ovim Opštim uslovima koje SELLVIO pruža, Korisnik mora obezbediti odgovarajuću hardversku i softversku opremu. Korisnik je dužan ispunjavati sledeće tehničke zahteve:

    4.10.1.   Web prodavnica je SaaS (Software as a Service / Softver kao usluga) zasnovana na vebu, softverska usluga koja zahteva internet konekciju.

    4.10.2.   SELLVIO upravlja radom web prodavnice na sopstvenim serverima. Nije moguće izvršiti rad usluge na serverima koje Korisnik obezbeđuje, a ne SELLVIO.

    4.10.3.   Uslovi za prijavu su:

•    Širokopojasna internet konekcija;

•    Računar sa mogućnostima pokretanja navedenih internet pretraživača;

•    Poznavanje aktivnog korisničkog imena i lozinke;

•    Prijavljivanje sa jednim korisničkim imenom i lozinkom može da se desi samo jednom istovremeno.

    4.10.4.   Uslovi rada su:

•    Ispunjeni uslovi za prijavu;

•    Korisnik je izmirio sve trenutne naknade za uslugu, nema dugova prema SELLVIO-u.

    4.10.5.   Podržani pretraživači i njihove verzije:

•    Najnovija verzija Mozilla Firefox pretraživača

•    Najnovija verzija Google Chrome pretraživača

•    Najnovija verzija Opera pretraživača

•    Najnovija verzija Microsoft Edge pretraživača

•    Najnovija verzija Android Browser za Android uređaje

•    Najnovija verzija Google Chrome za Android uređaje

•    Najnovija verzija Opera Mobile Browser-a

•    Najnovija verzija Safari pretraživača za Apple iPad uređaje

•    Najnovija verzija Safari pretraživača za Apple OS X uređaje

    4.10.6.   Ukoliko Korisnik primeti greške u verzijama pretraživača koje nisu navedene iznad, SELLVIO nije obavezan da ih ispravi. Preporučuje se ažuriranje verzije pretraživača kako bi se otklonile eventualne greške.

 

5.    Naknade, uslovi plaćanja

5.1.  Prilikom naručivanja, korisnik unapred plaća naknadu za korišćenje SELLVIO usluge. Usluga se aktivira kada korisnik izmiri naknadu za prvi period.

5.2.  Plaćeni iznos SELLVIO evidentira i, u zavisnosti od korisnikovog modela pretplate, omogućava pristup sistemu.

5.3.  Plaćanje mesečnih i godišnjih paketa moguće je kreditnom karticom. Pri plaćanju karticom, korisnik prihvata automatsko skidanje servisne naknade u intervalu koji je odabrao. Već uplaćene pretplate nisu refundabilne od strane SELLVIO-a.

5.4.  Nakon izmirenja plaćanja, u roku od 5 radnih dana, SELLVIO izdaje elektronski račun korisniku za pretplatu. Račun se šalje na email adresu korisnika, a SELLVIO odobrava pretplatu u skladu sa vremenskim periodom i uslovima definisanim u paketu, čime se aktivira Web prodavnica. Početak pretplatničkog perioda je dan aktivacije.

5.5.  Ukoliko iz tehničkih razloga SELLVIO nije u mogućnosti izvršiti postavljanje zahtevane usluge u roku od 15 dana nakon evidentiranja bankarske uplate, obaveštavaće korisnika o tome pismeno. Informacije o pretplatama, koje obuhvataju vreme trajanja usluge, naknadu, dostupne funkcionalnosti web prodavnice i maksimalan broj proizvoda koji se mogu prodati u registrovanoj web prodavnici, možete pronaći na SELLVIO veb stranici (https://sellvio.com/sr/paketi). SELLVIO zadržava pravo na nenadležne izmene cena usluga.

5.6.   Redovna neto naknada za uslugu obračunava se prema pretplatničkom modelu (kako je navedeno u nastavku). Korisnik vrši uplate u Srpskim dinarima (RSD) na SELLVIO nalog.

5.7.   Ukoliko korisnik zakaže sa plaćanjem usluge u roku od 15 dana od dospeća, SELLVIO zadržava pravo da delimično ili potpuno ograniči pružanje usluge web prodavnice (npr. blokira admin panel web prodavnice korisniku).

5.8.   Naknade za usluge SELLVIO se plaćaju i tokom perioda obustave usluge zbog kašnjenja u plaćanju.

5.9.  U slučaju kašnjenja u plaćanju dužem od 30 dana, SELLVIO zadržava pravo da odmah raskine ugovor i obriše web prodavnicu.

5.10.  Paketi pretplate 

Tačan pregled pretplatničkih paketa i njihovih funkcija i ograničenja možete pronaći na adresi https://sellvio.com/sr/webshop-funkcije.

SELLVIO zadržava pravo na jednostrane izmene u funkcionalnostima i ograničenjima. Naplata mesečnih paketa vrši se svakih 30, a godišnjih svakih 365 dana.

Druge usluge nisu deo sistema Web prodavnice. Korisnik prihvata da se za korišćenje ovih dodatnih usluga mogu naplaćivati posebne naknade.

5.11.  Popusti 

SELLVIO ima pravo da ponudi (paketske) popuste. Ponuđeni (paketski) popusti se ne mogu kombinovati i nisu međusobno spojivi.

 

6.    Prava na korišćenje

6.1.  Određeni delovi, grafički elementi, sadržajni elementi i odgovarajući izvorni kod usluge zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine.

6.2.  Korisnik od SELLVIO-a dobija neisključivo pravo na korišćenje usluge za vreme njenog korišćenja. Ova dozvola je teritorijalno neograničena i uvek je ograničena na period za koji Korisnik izmiruje naknade i obaveze plaćanja prema SELLVIO-u.

6.3.  Korisnik ne može preneti (ustupiti) prava korišćenja trećim stranama i ne može izdavati podlicence za njihovo korišćenje. Korisnik ih ne sme menjati, prilagođavati, dopunjavati, kombinovati s drugim sadržajem ili stvarati izvedene radove na osnovu njih. SELLVIO ne predaje Korisniku izvorni kod.

6.4.  U slučaju povrede autorskih prava od strane Korisnika, SELLVIO može, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama, pokrenuti pravni postupak radi obustavljanja daljeg kršenja, traženja razumnih pravnih mera, eventualnog vraćanja neosnovane dobiti i traženja naknade štete proizašle iz povrede prava.

 

7.    Ograničenje odgovornosti

7.1.  Korisnik usluge koristi isključivo na sopstvenu odgovornost i rizik. SELLVIO isključuje odgovornost za materijalnu štetu i povredu prava ličnosti proizašlu iz korišćenja usluge i svakog kršenja ugovora u najvećoj meri koju dozvoljava zakon, što znači da nije odgovoran za takvu štetu. SELLVIO isključuje odgovornost za neizravnu štetu, posebno izgubljenu dobit, gubitak podataka, narušavanje "ugleda". Ograničenje odgovornosti se ne odnosi na odgovornost za kršenje ugovora koje je namerno izazvano ili na odgovornost za štetu prema ljudskom životu, fizičkom integritetu ili zdravlju.

7.2.  SELLVIO ne preuzima odgovornost za ponašanje Korisnika prema njegovim sopstvenim klijentima, ali sarađuje sa nadležnim organima u istrazi eventualnih kršenja zakona.

7.3.  SELLVIO nije odgovoran (i) ako usluga privremeno prestane u skladu sa zakonima radi odbrane domovine, nacionalne bezbednosti, ekonomske i javne bezbednosti ili drugih interesa; (ii) zbog prestanka usluge zbog tehničkih problema u radu uređaja koje koristi Korisnik; (iii) zbog nepravilnog, nekvalifikovanog ili nepravilnog korišćenja usluge u suprotnosti sa Opštim uslovima ili uslovima pretplate; (iv) zbog kršenja obaveza sadržanih u Opštim uslovima ili zakonskih odredbi od strane Korisnika; (v) zbog prekida ili prestanka usluge, posebno zbog prekida internet usluge, preopterećenja, otkaza rada ili drugih grešaka. Takođe, SELLVIO nije odgovoran za izgubljenu dobit u ovim slučajevima.

7.4.  SELLVIO i Korisnik su oslobođeni odgovornosti za izvršenje ugovora i odgovornost za štetu u slučaju nastupanja više sile. Viša sila obuhvata sve vanredne događaje koji su se dogodili nakon zaključenja ugovora, koji čine izvršenje nemogućim, nisu se mogli predvideti ni otkloniti od strane ugovornih strana i ne mogu se pripisati krivici ni jedne od strana. Takvi događaji mogu uključivati posebno vanredne situacije, štrajkove, rat, revoluciju, terorističke aktivnosti, prirodne katastrofe, požare, poplave, epidemije, ograničenja karantina, zabrane transporta, itd.

 

8.    Prestanak usluge

8.1.  SELLVIO pruža usluge do izričitog raskida ovog ugovora ili prestanka, odnosno od potvrde narudžbine i početka pružanja usluga, na neodređeno vreme.

8.2.  Korisnik ima pravo da, bez navođenja razloga, raskine ovaj ugovor putem elektronski poslate pismene otkazne izjave na poslednji dan perioda za plaćanje naknada. Korisnik nema pravo na povraćaj naknade za usluge koje je već platio pre raskida ugovora. Nakon raskida, veb prodavnica će ostati aktivna do kraja unapred plaćenog perioda, a zatim će postati neaktivna. Nakon 60 dana od postajanja neaktivnom, svi podaci o prodavnici će biti izbrisani. Ako Korisnik ne zatraži poseban zahtev za brisanje ličnih podataka, oni će ostati u bazi podataka SELLVIO-a, što Korisnik izričito odobrava.

8.3.  Korisnik ima pravo da momentalno raskine ovaj ugovor ukoliko SELLVIO nezakonito obustavi ili suspenduje Korisnikovu veb prodavnicu, ili neproporcionalno, bez obrazloženja poveća cenu usluge u odnosu na tržišne i ekonomske okolnosti. U tom slučaju, Korisnik može zahtevati proporcionalni povrat plaćene naknade za usluge od SELLVIO-a nakon raskida ugovora.

8.4.  SELLVIO zadržava pravo da raskine ovaj ugovor putem elektronski poslate pismene obaveštenja, bez navođenja razloga, uz 30-dnevni rok za raskid. Računanje roka za raskid počinje sa datumom slanja obaveštenja o raskidu Korisniku.

8.5.  SELLVIO može momentalno raskinuti ugovor u sledećim slučajevima:

    8.5.1.  Ako Korisnik zakasni sa plaćanjem usluge duže od 30 dana;

    8.5.2.  U slučaju više sile koja traje duže od 60 dana;

    8.5.3.  Ako je protiv Korisnika pokrenut stečajni, likvidacioni ili drugi postupak, ili je na drugi način postao nesposoban za plaćanje.

8.6.  Vanredni raskid ugovora može se izvršiti isključivo pismeno - putem preporučenog pisma sa povratnicom upućenog kršiteljskoj strani, ili putem e-pošte upućenog na adresu e-pošte navedenu prilikom registracije.

8.7.  SELLVIO zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja, momentalno obustavi rad Korisnikove veb prodavnice, a zatim, u slučaju da uzrok obustave traje duže od 30 dana, izbriše podatke o prodavnici sa sledećim obrazloženjima:

    8.7.1.  Ako Korisnik u svojoj veb prodavnici prikazuje ili prodaje proizvode ili usluge koji krše zakone ili propise. Posebno se smatraju izuzetno ozbiljnim kršenjem zakona prikazivanje ili prodaja radioaktivnih, otrovnih i eksplozivnih materijala, štetnih hemijskih proizvoda za životnu sredinu, zaštićenih vrsta životinja ili biljaka, ljudskih ili životinjskih organa, narkotika ili pornografskog materijala.

    8.7.2.  Ako Korisnik izabere ime prodavnice koje SELLVIO smatra neetičkim.

    8.7.3.  U slučaju bilo kakvog duga po računu.

    8.7.4.  Ako Korisnik ne prikazuje tačne poslovne podatke na svom web mestu.

    8.7.5.  U slučaju prikazivanja sadržaja koji poziva na nasilje, mržnju prema određenoj rasi ili grupi, ili bilo koji oblik usmerenosti protiv pojedinca, skupa, grupe ili organizacije.

    8.7.6.  U slučaju korišćenja nebitnih ključnih reči u sadržaju ili kodu web prodavnice.

    8.7.7.  U slučaju prikazivanja obmanjujućeg, manipulativnog sadržaja.

    8.7.8.  U slučaju upotrebe zlonamernog koda.

    8.7.9.  Ako je Korisnik pokušao napad (tzv. "Denial-of-service" napad) usmeren na blokiranje usluga, kršenje identifikacionih ili sigurnosnih mera ili neovlašćen pristup korisničkom identifikatoru, računaru ili mreži.

    8.7.10.  U slučaju slanja masovnih nepoželjnih e-pošta (SPAM) upućenih osobama koje su registrovane putem administrativne konzole prodavnice.

    8.7.11.  U slučaju prikazivanja sadržaja koji šteti ugledu SELLVIO-a ili usluge.

    8.7.12.  U slučaju prikazivanja ili oglašavanja konkurentske usluge ili proizvoda u odnosu na SELLVIO ili uslugu.

    8.7.13.  Ako pristignu pritužbe u odnosu na web prodavnicu Korisnika koje značajno utiču na ugled SELLVIO-a ili usluge.

8.8.  Ako SELLVIO izbriše Korisnikovu web prodavnicu iz gore navedenih razloga, Korisnik nema pravo na naknadu štete niti povraćaj pretplatne naknade, a ne može ni zahtevati povraćaj sadržaja veb prodavnice od SELLVIO-a.

8.9.  Podaci o web prodavnici će biti trajno izbrisani 30 dana nakon prestanka ugovora iz bilo kog razloga, bez mogućnosti povratka.

 

9.    Izmene ugovora

SELLVIO zadržava pravo da jednostrano, ne retroaktivno, menja Uslove korišćenja, o čemu je dužan obavestiti Korisnika putem interfejsa Web prodavnice koji se može iznajmiti kao online usluga, putem e-pošte poslate od strane SELLVIO-a ili putem obaveštenja poslatog na e-mail adresu navedenu prilikom registracije na profilu. Ako se Korisnik ne slaže s izmenama, može otkazati ugovor pismenim putem (e-poštom) najkasnije na dan stupanja izmena na snagu, ali nema pravo na povraćaj iznosa plaćenih usluga do tog trenutka.

SELLVIO beleži sadržaj Uslova korišćenja i arhivira prethodne verzije koje su postale nevažeće nakon izmena. Arhivirane verzije Uslova korišćenja mogu se pronaći ovde: https://sellvio.com/sr/opsti-uslovi.html.

 

10.    Korisnička podrška

10.1.  Komunikacija između Korisnika i SELLVIO-a vrši se pismeno, putem adrese support@sellvio.com ili putem e-mail adrese navedene pri registraciji ili postavljene na administrativnom interfejsu.

10.2.  Za prijavu grešaka može se koristiti e-mail adresa support@sellvio.com. U slučaju prijave greške, e-mail treba sadržavati informacije o operativnom sistemu koji je korišćen tokom pojave greške, njegovu verziju, podatke o eventualnim ažuriranjima, naziv i tačnu verziju veb pregledača, vreme pojave greške, korake preduzete do pojave greške, kao i URL adresu na kojoj se greška može videti. Ako je usluga prikazala kod greške, taj kod treba uključiti u e-mail.

10.3.  SELLVIO se obavezuje da će poštovati rokove odgovaranja uz sledeće uslove. Vreme odgovora počinje od trenutka kada je SELLVIO primio obaveštenje i najkasnije prvog radnog dana nakon slanja. Vreme odgovora obuhvata period dok Korisnik ne dobije povratnu informaciju od korisničke podrške i dok se ne započne proces otklanjanja greške. Vreme otklanjanja greške nije uključeno u ovo vreme odgovora.

 

11.    Korišćenje podataka web prodavnice

11.1.  SELLVIO ima pristup i analizira sledeće podatke o Web prodavnici Korisnika: broj posetilaca, broj porudžbina, prihod, vrednost korpe, konverzija, prihod po kategorijama proizvoda, administrativno korišćenje, upotreba integracija i aplikacija.

11.2.  Pristup i analiza podataka Web prodavnice ima za cilj da SELLVIO otkrije relevantne mogućnosti za razvoj proizvoda i pruži Korisniku preporuke, posebno informacije o višim nivoima pretplate ili novim proizvodima.

11.3.  SELLVIO nije ovlašćen da javno objavljuje ili prosleđuje jedinstvene i identifikacione podatke o Web prodavnicama trećim licima. SELLVIO neće objavljivati ni prosleđivati jedinstvene podatke o pojedinačnim Web prodavnicama ili njihova imena.

11.4.  SELLVIO može javno objaviti podatke o Web prodavnicama samo u agregiranom obliku, što znači da podaci ne omogućavaju identifikaciju i najviše se može navesti kategorije Web prodavnica. Način objavljivanja od strane SELLVIO-a može uključivati javni blog post, objavu na društvenim mrežama i obaveštenje putem newsletter-a.

 

12.    Posebna pravila za integrisane usluge

12.1.  U vezi sa Integrisanim uslugama, odredbe ovih Uslova primenjuju se uz sledeće razlike, ali prilikom korišćenja Integrisanih usluga, Korisnik prihvata i uslove koje postavlja sam Partner (u daljem tekstu: „Partnerski uslovi“).

12.2.  Predstavljanje i oglašavanje Integrisanih usluga vrši se na SELLVIO web sajtu. Samu Integrisanu uslugu, tehničku podršku, izdavanje računa i naplatu pruža uvek Partner.

12.3.  SELLVIO ne snosi odgovornost za Integrisanu uslugu Partnera, niti za greške, prekide u radu ili probleme i štetu proizašlu iz rada Integrisane usluge. SELLVIO ne proverava detalje Integrisane usluge, niti preuzima odgovornost za njen sadržaj ili pogodnost za određenu namenu. Partner je odgovoran za Integrisanu uslugu u skladu sa odredbama ovih Uslova i važećim zakonima.

12.4.  Da bi Integrisana usluga funkcionisala, potrebno je postaviti je. Podešavanja veze treba da vrši Korisnik putem administrativnog interfejsa SELLVIO-a ili kod samog Partnera, uz podršku koju pruža Partner.
Ako Korisnik u bilo kom trenutku želi da obriše svoj nalog ili zahteva brisanje podataka koje čuva Integrisana usluga, potrebno je da se za ove zahteve obrati "Ime partnera", koji je dužan da postupi u skladu sa važećim zakonima.

12.5.  Korisnik može isključiti Integrisanu uslugu putem administrativnog interfejsa SELLVIO-a u meniju "Spoljne usluge" na kartici proizvoda određene Integrisane usluge. Isključivanjem, privremeno prestaje rad Integrisane usluge, prekida se veza podataka između Partnera i sistema SELLVIO. Ako se isključuje pretplatna usluga, u tom slučaju pretplata neće biti otkazana.

12.6.  Partner je dužan objaviti svoje kontakt informacije (telefonski broj i e-mail adresu) na svom veb sajtu, preko kojih je dostupan Korisniku.

12.7.  Ako Korisnik želi koristiti Integrisanu uslugu, mora otvoriti nalog kod Partnera, što u određenim slučajevima može uključivati zaključivanje ugovora između Korisnika i Partnera. Ovaj ugovor se zaključuje isključivo između Korisnika i Partnera.

12.8.  Postavljanje podešavanja za Integrisanu uslugu uvek vrši Korisnik putem administrativnog interfejsa SELLVIO-a, unoseći konfiguracione parametre koje pruža Partner.

 

13.    Završne odredbe

SELLVIO i Korisnik će učiniti sve kako bi rešili pregovorima sve nesuglasice ili sporove koji se javljaju u okviru ovog ugovora ili u vezi sa njim. Strane su međusobno obavezne da odmah obaveste jedna drugu o okolnostima koje nastaju nakon uspostavljanja ugovornog odnosa, a koje ometaju izvršenje ugovora. Odnos između stranaka uređuje pravni sistem Srbije, a nadležan sud za rešavanje spora sa sedištem u Subotici ima isključivo nadležnost.

Subotica, 06.12.2023.

Datum stupanja na snagu: 06.12.2023.

 

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.