Általános szerződési feltételek

A Sellvio Kft., mint Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) keretében határozza meg, hogy milyen feltételekkel vehető igénybe az általa nyújtott Szolgáltatás.

A Felhasználók a Webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webáruház Rendszer használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen szerződést és annak módosítását, nem jogosult a Webáruház Rendszer használatára, és köteles a Felhasználó a szerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondani.

Felek között a szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

A jelen Feltételek elfogadásával Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljárva veszi igénybe. A jelen szerződés vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

 

1.    Fogalommeghatározás

Szolgáltató/SELLVIO: ErdSoft doo

Felhasználó: 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője; és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Webáruház/Webáruház Rendszer: Szolgáltató által biztosított Webáruház Rendszer szolgáltatás, áruk, szolgáltatások értékesítése céljából, ebbe beleértendő az adminisztrációs-felületek, különböző csomagokban vállalt funkciók.

Szolgáltatás: Sellvio által biztosított Webáruház Rendszer.

Rendelkezésre állás: rendelkezésre állás idejébe kizárólag a webáruház megrendelési (kosár funkció) és termékbemutatási (frontend) funkcióinak elérhetősége tartozik.

 

2.    Szerződés tárgya, megrendelés

2.1.    SELLVIO jelen szerződés keretei között szolgáltatásként biztosít Webáruház Rendszert regisztrált Felhasználói részére különböző díjcsomagok keretében.

2.2.   Felhasználó a szolgáltató oldalán, az erre kialakított menüpont segítségével, megrendeli a kiválasztott szolgáltatást. SELLVIO a kiválasztott díjcsomag alapján a kiválasztott díjcsomag bankkártyás fizetéssel is megvásárolható. A szolgáltatás díját Felhasználó fizetési határidőre a szolgáltatási időszakra vonatkozóan előre fizeti meg.

2.3.   Megrendelés leadásával Felhasználó vállalja a szolgáltatási díj megfizetését.

 

3.    SELLVIO kötelezettségei

3.1.    Webáruház szolgáltatás: SELLVIO a Felhasználó részére webáruház rendszert biztosít (Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit. SELLVIO Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Webáruház felhasználási jogát.

3.2.    SELLVIO biztosítja, hogy a megrendelt webáruház az előfizetői-csomag jellemzőinek megfelelő (lásd: https://sellvio.com/hu/csomagok ) funkciókkal rendelkezik.

3.3.    SELLVIO minden előfizetői csomaghoz tárhely limitet rendel, melynek mértékegységét gigabyte-ban (továbbiakban: GB) határozza meg (lásd: https://sellvio.com/hu/csomagok ). A tárhely használatról a Webáruház Rendszer felületén keresztül SELLVIO tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére.

3.4.   SELLVIO a Felhasználó részére a Webáruház adminisztrációs felületén elérhető téma választó szolgáltatást biztosít (a továbbiakban: Témaválasztó), mely segítségével Felhasználó saját belátása és felelőssége szerint módosíthatja a Webáruház megjelenését. A Témaválasztó használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a jövőbeni rendszerfrissítések, amelyek érintik a kiválasztott témát, automatikusan érvényesülnek. Felhasználó elfogadja továbbá, hogy SELLVIO semmiféle felelősséget nem vállal a módosítás eredményeképpen vagy azzal összefüggésben kialakuló változásokért és hibákért.

3.5.    A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SELLVIO, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Webáruház Rendszer felhasználásából kizárni.

3.6.    Integrált szolgáltatások megrendelésére is van lehetőség, A Felhasználó a Webáruház rendszeréhez a SELLVIO által biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban a Webáruház Rendszere és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs felületek együtt: „Rendszer”) köthet szerződést alkalmazások (a továbbiakban: „Alkalmazások”) igénybevételére a SELLVIO partnerével (a továbbiakban: „Partner”).

3.7.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy Integrált szolgáltatások harmadik felek által nyújtott szolgáltatások, és azok megrendelésével Felhasználó és harmadik fél között saját külön feltétételek által szabályozott szerződéses kapcsolat szükséges.

3.8.    SELLVIO haladéktalanul értesíti a Felhasználót a tudomására jutott olyan körülményről, amely a Rendelkezésre állást huzamosabb ideig megakadályozná vagy jelentősen hátráltatná. Az e pontban foglalt rendelkezés nem mentesíti automatikusan a Felhasználót a hiba bejelentési kötelezettsége alól.

3.9.    SELLVIO jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő felhasználói használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

3.10.   SELLVIO jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, hatóságok részére hozzáférést biztosítani (amennyiben a hozzáférés jogszerű és indokolt), károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

3.11.   Teljesítés során SELLVIO alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei: Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el; SELLVIO gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SELLVIO által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

3.12.   Jelen szerződés teljesítése során SELLVIO-nak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

3.13.   Karbantartási és ügyfélszolgálati célból SELLVIO üzemeltető munkatársai jogosultak Felhasználó Webáruházának adminisztrációs felületére bejelentkezni, ott beállításokat módosítani, teszt folyamatokat végrehajtani, valamint a weboldalon olyan mérőkódokat elhelyezni, amelyek az optimalizálást és hibaelhárítást elősegítik. Ebben az esetben SELLVIO munkatársai a webáruház oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférhetnek. A SELLVIO a Webáruház ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatfeldolgozónak minősül és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. A felek az adatkezelés szabályairól adatfeldolgozói szerződésben rendelkeznek.

3.14.   SELLVIO a webáruház szolgáltatás 0-24 órás elérhetőségét naptári évi 99,9 %-os rendelkezésre állással biztosítja. A felhasználók részére előzetesen bejelentett karbantartás ideje a garantált rendelkezésre állási időbe nem számít bele. SELLVIO mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház szolgáltatás a karbantartási idő alatt is a zavartalanul működjön.

3.15.  Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása vagy más okok miatt SELLVIO – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – a vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, amennyiben lehetséges SELLVIO köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót. SELLVIO-t a rajta kívül álló okokból (pl. internet kapcsolat hibás működése, harmadik fél által okozott üzemzavar) bekövetkezett hibás teljesítésért semmilyen felelősség nem terheli, további ilyen okból keletkező zavarok és az ezekhez kapcsolódó közös megegyezésen alapuló, SELLVIO által nyújtott helyreállítási munkálatok a Rendelkezésre állás 3.14. pont szerinti bejelentett karbantartási időnek minősülnek.

 

4.    Felhasználó kötelezettségei, műszaki követelmények

4.1.   Felhasználó köteles a szolgáltatás díját tárgyhónapban előre megfizetni és a SELLVIO szerződésszerű teljesítését elfogadni. Felhasználó köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SELLVIO részére biztosítani.

4.2.  Felhasználóhoz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SELLVIO a Felhasználó regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs kapcsolata a vásárlókkal, azzal kizárólag Felhasználó áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a vevő, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

4.3.   Felhasználó köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. SELLVIO ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SELLVIO-nak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

4.4.   Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház-szolgáltatás használata, illetve üzleti tevékenységének végzése során harmadik személy jogai, jogos érdekei és a hatályos jogszabályok, különösen a fogyasztóvédelmi szabályok rendelkezései ne sérüljenek.

4.5.   Jogszabálysértés észlelése esetén SELLVIO jogosult a webáruház elérhetőségének korlátozására (admin felület blokkolása), szolgáltatás felfüggesztésére, továbbá együttműködik az eljáró hatóságokkal, bírósággal a jogsértések felderítése érdekében.

4.6.   Felhasználó munkatársainak a rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátorral. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni, illetve meglévő munkatársak adatait módosítani, továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

4.7.   Felhasználó köteles a webáruház adminisztrátori jelszavait biztonságosan tárolni, annak érdekében, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá, Felhasználó ezzel kapcsolatos bármilyen kára esetén a felelősség a Felhasználót terheli.

4.8.   Felhasználó a SELLVIO által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SELLVIO kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, az érvénytelen.

4.9.   SELLVIO rendszeresen biztonsági másolatot készít a Webáruház adatairól, és ellenőrzi azok sértetlenségét.

4.10.  Jelen ÁSZF-ben SELLVIO által vállalt szerződésszerű teljesítéshez szükséges, hogy a Felhasználó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezzen. Felhasználó a megfelelő működéshez az alábbi technikai feltételeket köteles biztosítani:

    4.10.1.    A Webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. 

    4.10.2.    SELLVIO a Webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatásnak a Felhasználó által meghatározott, nem SELLVIO által biztosított szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség. 

    4.10.3.    Bejelentkezés feltételei a következők: 

•    Szélessávú Internet kapcsolat; 

•    A fenti Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; 

•    Aktív felhasználó név és jelszó ismerete; 

•    Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

    4.10.4.    Munkavégzés feltételei a következők: 

•    Bejelentkezés feltételei teljesülnek; 

•    Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SELLVIO felé lejárt tartozása nincs.

    4.10.5.    Támogatott böngészők, és azok verziói: 

•    Mozilla Firefox legfrissebb verzió

•    Google Chrome legfrissebb verzió

•    Opera legfrissebb verzió

•    Microsoft Edge legfrissebb verzió

•    Android Browser Android legfrissebb verzió

•    Google Chrome for Android legfrissebb verzió

•    Opera Mobile Browser legfrissebb verzió

•    Apple iPad Safari legfrissebb verzió

•    Apple OS X Safari legfrissebb verzió

    4.10.6.    Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SELLVIO nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

 

5.    Díjak, fizetési feltételek

5.1.  Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti SELLVIO számára. A szolgáltatás akkor kerül aktiválásra, ha az első időszak díja Felhasználó által megfizetésre került.

5.2.  A befizetett összeget SELLVIO tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.  

5.3.  A fizetés havi és éves csomag esetén bankkártyával teljesíthető. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatási díj levonása automatikusan, az általa kiválasztott időintervallumban történik. A már befizetett előfizetési díjak SELLVIO által nem visszatéríthetőek.

5.4.  A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül SELLVIO az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja Webáruházat. Az előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

5.5.  Amennyiben SELLVIO az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható webáruház funkciókat és a regisztrált webáruházban maximálisan értékesíthető termékek számát határozzák meg, SELLVIO honlapján (https://sellvio.com/hu/csomagok) tekinthetők meg. SELLVIO fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

5.6.   A rendszeres nettó szolgáltatási díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Szerb Dinárban (RSD) végzi SELLVIO számlájára.

5.7.   Amennyiben Felhasználó az esedékes szolgáltatási díjjal 15 napos fizetési késedelembe esik, a SELLVIO jogosult a webáruház szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozni (pl. webáruház admin felületének blokkolása Felhasználó felé). 

5.8.   SELLVIO szolgáltatási díja a fizetési késedelem miatti felfüggesztés időszakára is fizetendőek.

5.9.  30 napon túli fizetési késedelem esetén SELLVIO jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a webáruházat törölni.

5.10.  Előfizetői csomagok 

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://sellvio.com/hu/webshop-funkciok címen. 

SELLVIO fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, míg az éveseké 365 naponta történik.

Az Egyéb szolgáltatások nem részei a Webáruház Rendszernek. Felhasználó elfogadja, hogy azok használatáért külön díjak számolhatóak fel.

5.11.  Kedvezmények 

SELLVIO jogosult (csomag)kedvezmények meghirdetésére. A meghirdetett (csomag)kedvezmények nem összevonhatók, egymással nem kombinálhatók.

 

6.    Felhasználási jogok

6.1.  A Szolgáltatás egyes részei grafikai, tartalmi elemei, illetve a hozzájuk tartozó forráskód szerzői jog és más szellemi tulajdonjog védelme alatt állnak. 

6.2.  Felhasználó a Szolgáltatás használata idejére nem kizárólagos felhasználási jogot kap SELLVIO-tól. Ez az engedély területileg korlátlan, és mindig csak arra az időre korlátozott, amelyre vonatkozóan Felhasználó a díjakat és fizetési kötelezettségeit SELLVIO felé rendezi.

6.3.  Felhasználó nem ruházhatja át (nem engedheti tovább) a felhasználási jogokat harmadik felekre, és nem adhat ki a felhasználására vonatkozó alengedélyeket. Felhasználó nem módosíthatja, változtathatja, egészítheti ki azokat, nem vonhatja őket össze más tartalommal, és nem hozhat létre rajtuk alapuló származékos műveket. SELLVIO a forráskódokat nem adja át Felhasználónak.

6.4.  Ha Felhasználó megsérti SELLVIO szerzői jogait, úgy a vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően a további jogsértés megszüntetése, ésszerű jogorvoslat, esetleges jogalap nélküli gazdagodás visszaszolgáltatása, valamint kártérítés követelése érdekében jogi eljárást kezdeményez az illetékes bíróságon.

 

7.    Felelősség korlátozása

7.1.  Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. SELLVIO a szolgáltatás igénybevételével és bármilyen szerződésszegéssel összefüggésben felmerülő vagyoni károkért és személyiségi jogok megsértéséből eredő sérelemért való felelősségét a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel. A SELLVIO kizárja a felelősséget a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel haszon, adatvesztés, „jóhírnév” sérelme tekintetében. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

7.2.  A Felhasználó által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásért a SELLVIO felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

7.3.  SELLVIO nem felelős (i) ha a szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági, vagy egyéb érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel; (ii) a szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználó által felhasznált eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt; (iii) a szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű, az Általános Szerződési Feltételekben vagy az előfizetésben meghatározott céltól eltérő használata miatt; (iv) az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Felhasználó általi megszegése miatt; (v) a szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, különösen az Internet-szolgáltatás szüneteléséből, túlterheltségéből, üzemzavarából vagy egyéb hibájából eredő szünetelés miatt. SELLVIO szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

7.4.  SELLVIO és Felhasználó mentesülnek a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése és ahhoz kapcsolódó kárfelelősség alól vis maior esemény bekövetkezésekor. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

 

8.    Szolgáltatás megszüntetése

8.1.  SELLVIO szolgáltatásait a jelen szerződés kifejezett felmondásáig vagy megszüntetéséig, azaz a Megrendelés visszaigazolásától és a Szolgáltatások nyújtásának megkezdésétől határozatlan időre nyújtja.

8.2.  Felhasználó jogosult indokolás nélkül, elektronikusan megküldött írásos felmondás útján felmondani jelen szerződést a díjfizetési időszak utolsó napjára. A Felhasználó nem jogosult az általa a szerződés felmondása előtt már megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére. A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszak végéig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 60 nappal a bolt minden adata törlődik. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön személyes adatai törlését azok SELLVIO adatbázisában maradnak, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

8.3.  Felhasználó jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, amennyiben SELLVIO jogellenesen megszünteti, vagy felfüggeszti a Felhasználó webáruházát, vagy indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben megemeli a szolgáltatás díját. Ebben az esetben Felhasználó követelheti a befizetett szolgáltatási díj időarányos részének megfizetését SELLVIO-tól.


8.4.  SELLVIO jogosult elektronikusan megküldött írásos felmondás útján, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani jelen Szerződést. A felmondási idő számítása a felmondás a Felhasználó részére történt megküldés dátumával kezdődik. 

8.5.    SELLVIO azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

    8.5.1.     Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik; 

    8.5.2.     60 napot meghaladó vis maior esetén.

    8.5.3.    Felhasználó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált.

8.6.    Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.

8.7.  SELLVIO jogosult Felhasználó webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok 30 napnál további fennállása esetén a webáruház adatait törölni az alábbi indokokkal:

    8.7.1.    Felhasználó webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít. A radioaktív, mérgező és robbanásveszélyes anyagok, a környezetre káros vegyi termékek, védett állat- és növényfajok, emberi vagy állati szervek, kábítószerek, pornográf anyagok kiemelten törvénybe ütköző tartalmaknak számítanak.

    8.7.2.    Felhasználó a SELLVIO által nem etikusnak minősített áruház nevet választ.

    8.7.3.    Bármilyen számlatartozás fennállása esetén.

    8.7.4.    Felhasználó webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.

    8.7.5.    Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.

    8.7.6.    Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában.

    8.7.7.    Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.

    8.7.8.    Kártékony programkód használata esetén.

    8.7.9.    Ha a Felhasználó webáruházát a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (úgynevezett „Denial-of-service” – DoS támadás (más szerverek felé is)), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet éri.

    8.7.10.  Tömeges - az áruház adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.

    8.7.11.    Bármilyen, a SELLVIO vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.

    8.7.12.    Bármilyen, a SELLVIO vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

    8.7.13.    Amennyiben olyan mértékű panaszok érkeznek be a Felhasználó webáruházával kapcsolatosan, amely már hatással van a SELLVIO vagy a szolgáltatás jó hírnevére.

8.8.  Amennyiben SELLVIO a fenti okokból kifolyólag Felhasználó webáruházát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát SELLVIO-től nem követelheti.

8.9.  A szerződés bármilyen okból történő megszűnését követő 30 nap után a webáruház adatai véglegesen törlésre kerülnek, visszaállításra nincs mód.

 

9.    Szerződés módosítása

SELLVIO fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú módosítására, amiről a Felhasználót köteles megelőzően tájékoztatni az online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer felületén, a SELLVIO által küldött hírlevélben, vagy a Felhasználó a profil oldalán megadott e-mail címére küldött értesítésben. Ha a Felhasználó a módosítással nem ért egyet a szerződést írásban (e-mail) felmondhatja a módosítás hatályba lépésének napjával, azonban az addig megfizetett szolgáltatási díjat nem jogosult visszaigényelni.

A SELLVIO rögzíti az ÁSZF tartalmát és a módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://sellvio.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html.

 

10.    Ügyfélszolgálat

10.1.  Felhasználó és SELLVIO közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az support@sellvio.com cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

10.2.  Hibajelentésre a support@sellvio.com e-mail cím használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

10.3.  SELLVIO vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a SELLVIO iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

 

11.    Webáruház adatainak felhasználása

11.1.  A SELLVIO hozzáférhet és elemezheti a Felhasználó Webáruházának következő adatait: látogatószám, megrendelésszám, bevétel, kosárérték, konverzió, bevétel termékkör szerint, admin-használat, integrációk és alkalmazások használata.

11.2.  A Webáruház adataihoz való hozzáférés és elemzés célja az, hogy a SELLVIO a Felhasználó számára releváns termékfejlesztési lehetőségeket feltárja és a Felhasználónak ajánlatot adjon, így különösen az előfizetői csomagok magasabb felváltásáról vagy saját új termékéről adjon tájékoztatást.

11.3.  A SELLVIO a Webáruházra vonatkozó egyedi és beazonosítható adatokat nem jogosult közzétenni vagy külső személyeknek továbbítani vagy átadni. A SELLVIO egyedi Webáruházakra lebontott adatokat, Webáruház megnevezést nem tesz közzé és nem továbbít.

11.4.  A SELLVIO a Webáruház adatait csakis aggregált formában, tehát a beazonosítást lehetővé nem tevő formában teheti közzé, és legfeljebb webáruház kategóriákat nevezhet meg. A SELLVIO általi közzététel formája lehet publikus blogbejegyzés, közösségi média bejegyzés és hírlevél.

 

12.    Integrált szolgáltatások külön szabályai

12.1.  Az Integrált szolgáltatások vonatkozásában a jelen ÁSZF szabályai az alábbi eltérésekkel irányadók, ugyanakkor az Integrált szolgáltatások igénybe vétele esetén a Felhasználó ügyfele (a továbbiakban: „Ügyfél”) elfogadja a Partner ÁSZF-ét (a továbbiakban: „Partneri ÁSZF”) is.

12.2.  Az Integrált szolgáltatások megjelenítése, hirdetése a SELLVIO honlapján történik. Az Integrált szolgáltatást és annak technikai támogatását, számla kibocsátását és a díjbeszedést minden esetben a Partner nyújtja.

12.3.  A SELLVIO nem vállal felelősséget a Partner Integrált szolgáltatásért, a Partner működéséből eredő hibáért, üzemzavarért vagy az Integrált szolgáltatás működéséből fakadó problémáért és kárért. A SELLVIO az Integrált szolgáltatás részleteit nem ellenőrzi, annak tartalmáért vagy meghatározott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. Az Integrált szolgáltatás a Partner a jelen ÁSZF előírásaira tekintettel és a jogszabályoknak megfelelően felelős.

12.4.  Annak érdekében, hogy az Integrált szolgáltatás működjön, szükséges beálíítani azt. A kapcsolatra vonatkozó beállításokat az Integrált szolgáltatásban, vagy pedig a Partnernél kell elvégeznie a Felhasználónak, a támogatást a Partner adja meg.

Ha a Felhasználó később bármi okból szeretné megszüntetni a fiókját, illetve az Integrált szolgáltatás által tárolt adatok törlését kívánja, akkor ebből a célból a(z) )"Partner neve"-hez kell fordulnia, aki kérésének a mindenkor érvényes jogszabályok szerint köteles eleget tenni.

12.5.  A Felhasználó az Integrált szolgáltatást lekapcsolhatja a SELLVIO adminisztrációs felületén a „Külső szolgáltatások” menüpontjában az adott Integrált szolgáltatás termékkártyáján található, erre a célra kialakított kapcsolóval. A kapcsoló lekapcsolásával az Integrált szolgáltatás működése átmenetileg megszűnik, az adatkapcsolat megszakad a Partner és a SELLVIO Rendszere között. Amennyiben előfizetéssel működő Integrált szolgáltatás kerül lekapcsolásra, abban az esetben az előfizetés nem kerül lemondásra.

12.6.  A Partner köteles saját weboldalán közzétenni elérhetőségét (telefonszám és email cím), amelyen keresztül elérhető a Felhasználó számára.

12.7.  Abban az esetben, ha Felhasználó szeretne igénybe venni Integrált szolgáltatást, fiókot kell nyitnia a Partnernél, amely egyes esetekben szerződést kötést is igényel a Felhasználó és a Partner között. Ezen szerződés kizárólag a Felhasználó és a Partner között köttetik.

12.8.  Az Integrált szolgáltatás beállítását minden esetben a Felhasználó végzi SELLVIO adminisztrációs felületén megadva azokat a konfigurációs paramétereket amelyeket a Partner biztosít számára.

 

13.    Záró rendelkezések

SELLVIO és Felhasználó megtesz mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződéses jogviszony létrejötte után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a szerbiai jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabadkai székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Szabadka, 2023.12.06.

Hatályba lépés dátuma: 2023.12.06.

 

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..